یارا لند

سرزمین یارا

    مقالات مربوط به گردشگری را در این صفحه بخوانید...

گیاهان آپارتمانی

گردشگری در راستای توسعه پایدار 

در این بخش به مفهوم توسعه پایدارو گردشگری پایدار که از ارکان توسعه پایدار است می پردازیم...
مشاهده بیشتر+

گیاهان آپارتمانی

اکوتوریسم در گردشگری 

این بخش شامل مقالاتی است که به مفهوم اکوتوریسم و گردشگری زیست محیطی می پردازند...
مشاهده بیشتر+

گیاهان آپارتمانی

اکوتوریسم در جوامع مختلف 

در این بخش با کشورهایی آشنا می شویم که اکوتوریسم را یکی از ارکان تأمین منابع اقتصادی قرار داده اند... 
مشاهده بیشتر+

گیاهان آپارتمانی

اکوتوریسم در صنایع و علوم مختلف 

در این بخش به مفهوم اکوتوریسم در هنرها، علوم و صنایع مختلف می پردازیم...
مشاهده بیشتر+